Неделя, 2023-02-05, 3:30 PM
Начало Профил на купувача Регистрация Вход Добре дошли Guest | RSS
Меню

Регистрация

ТърсенеНачало » Профил на купувача (26)

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [26]

Търг с тайно наддаване

Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" град Търговище

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост представляващ "Павилион - бюфет" находящ се в приземния етаж на Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" град Търговище, ул. „Ал.Стамболийски”№ 29, с площ 62,01 кв.м. за срок от 5 години. с възможност за удължаване на договора в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

Предназначение - продажба на всички видове топли закуски, топли напитки, безалкохолни напитки при спазване на условията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците,  Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и други разрешени от закона изделия, като ученически пособия от първа необходимост на учениците и работещия в училището персонал.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет съобразно наетата площ, са за сметка на наемателя.

Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от Наемодателя до прекратяването на договора като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

От 1 юли до 15 септември дължимият наем е в размер на 50 % (петдесет процента) от общата сума на дължимата наемна месечна цена.

Търгът ще се проведе на 20.02.2023 г. от 14:30 часа в сградата на Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" град Търговище, ул. „Ал.Стамболийски”№ 29.

Начална месечна тръжна цена – 310 (триста и десет) лева с ДДС.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на на ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище http://ptgtg.eu в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.

Депозитът за участие в търга е в размер на 310 (триста и десет) лева и се внася по следната Банкова сметка:  IBAN: BG13UBBS80023106128301  BIC: UBBSBGSF при банка:ОББ – АД.  

Заявления за участие в търга се приемат до 12:00 часа на 20.02.2023 г. в деловодството на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29.

Телефон за контакт: 0601 63812.

Тръжна документация:

- Заповед

- Договор за наем

- Указания за кандидатите

- Скица

Образци:

- Заявление до Директора на ПТГ "Цар Симеон Велики" град Търговище  / pdfdocx /

- Декларация за съгласие за обработка на лични данни / pdfdocx /

- Писмено ценово предложение / pdfdocx /

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ОБЯВЛЕНИЕ | Date: 2023-01-11

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2022/2023 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 22.07.2022г. 10:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Техническа спецификация

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата / Приложение №2 по чл.9 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. .№ 926/20.06.2022 г./

Проект на договор

Приложение 1 - Декларация за лично състояние и критерии за подбор pdfdocx /

Приложение 2 - Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя pdf, docx /

Приложение 3 - Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя pdfdocx /

Приложение 4 - Декларация за съгласие от субекта на данните / pdfdocx /

Приложение 5 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо pdfdocx /

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ааа | Date: 2022-07-15

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2021/2022 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 08.07.2021г. 12:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Техническа спецификация

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата / Приложение №3 по чл.8 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. .№ 951/03.06.2021 г./

Проект на договор

Приложение 1 - Декларация за лично състояние и критерии за подбор pdfdocx /

Приложение 2 - Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя pdfdocx /

Приложение 3 - Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя pdfdocx /

Приложение 4 - Декларация за съгласие от субекта на даннитеpdfdocx /

Приложение 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо pdfdocx /

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Покана | Date: 2021-06-28

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява трети последователен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdfdocx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-06-25

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява втори последователен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdfdocx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-06-07

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdf, docx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-02-17

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2020/2021 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 10.07.2020г. 12:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане / pdf /

Техническа спецификация / pdf  /

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата /Приложение №3 по чл.9 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. № 836/14.05.2020 г./

Проект на договор / pdf /

Приложение 1 - Декларация за лично състояние и критерии за подбор  / pdf , docx /

Приложение 2 - Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя / pdf , docx /

Приложение 3 - Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя / pdf , docx /

Приложение 4 - Декларация за съгласие от субекта на данните / pdf , docx /

Приложение 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо / pdf , docx /

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: покана | Date: 2020-07-01

Протокол за проведен жребий за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Протокол | Date: 2019-07-11

Съобщение

за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за участие в процедура за възлагане в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово  и обратно

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.07.2019 г. от 10:00 ч. в актовата зала в сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище, комисията, назначена със Заповед № 381 от 9.07.2019 г. на Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” - Търговище за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на оферти, подадени за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово  и обратно, ще проведе на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД  и ЕТ „АГРИВ – СЕЗГИН БАСРИЕВ”.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ЖРЕБИЙ

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Съобщение | Date: 2019-07-10

Протокол на комисия за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Протокол | Date: 2019-07-10

Категории
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [26]

Анкета
Бихте ли препоръчали на Ваши близки обучение в ПТГ?
Total of answers: 159

Посетете
 • РУО - Търговище
 • Министерство на образованието и науката
 • Резултати от матурите
 • Регистър на дипломите за средно образование
 • ------------------------------
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Български червен кръст

 • Статистика

  Статистика онлайн: 1
  Гости: 1
  Потребители: 0

  Real Time Web Analytics


  Copyright PTG_Tg © 2023