Четвъртък, 2022-08-11, 7:10 PM
Начало Профил на купувача Регистрация Вход Добре дошли Guest | RSS
Меню

Регистрация

ТърсенеНачало » Профил на купувача (25)

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [25]

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2022/2023 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 22.07.2022г. 10:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Техническа спецификация

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата / Приложение №2 по чл.9 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. .№ 926/20.06.2022 г./

Проект на договор

Приложение 1 - Декларация за лично състояние и критерии за подбор pdfdocx /

Приложение 2 - Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя pdf, docx /

Приложение 3 - Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя pdfdocx /

Приложение 4 - Декларация за съгласие от субекта на данните / pdfdocx /

Приложение 5 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо pdfdocx /

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ааа | Date: 2022-07-15

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2021/2022 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 08.07.2021г. 12:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Техническа спецификация

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата / Приложение №3 по чл.8 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. .№ 951/03.06.2021 г./

Проект на договор

Приложение 1 - Декларация за лично състояние и критерии за подбор pdfdocx /

Приложение 2 - Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя pdfdocx /

Приложение 3 - Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя pdfdocx /

Приложение 4 - Декларация за съгласие от субекта на даннитеpdfdocx /

Приложение 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо pdfdocx /

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Покана | Date: 2021-06-28

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява трети последователен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdfdocx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-06-25

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява втори последователен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdfdocx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-06-07

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdf, docx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-02-17

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2020/2021 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 10.07.2020г. 12:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане / pdf /

Техническа спецификация / pdf  /

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата /Приложение №3 по чл.9 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. № 836/14.05.2020 г./

Проект на договор / pdf /

Приложение 1 - Декларация за лично състояние и критерии за подбор  / pdf , docx /

Приложение 2 - Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя / pdf , docx /

Приложение 3 - Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя / pdf , docx /

Приложение 4 - Декларация за съгласие от субекта на данните / pdf , docx /

Приложение 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо / pdf , docx /

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: покана | Date: 2020-07-01

Протокол за проведен жребий за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Протокол | Date: 2019-07-11

Съобщение

за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за участие в процедура за възлагане в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово  и обратно

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.07.2019 г. от 10:00 ч. в актовата зала в сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище, комисията, назначена със Заповед № 381 от 9.07.2019 г. на Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” - Търговище за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на оферти, подадени за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово  и обратно, ще проведе на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД  и ЕТ „АГРИВ – СЕЗГИН БАСРИЕВ”.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ЖРЕБИЙ

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Съобщение | Date: 2019-07-10

Протокол на комисия за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Протокол | Date: 2019-07-10

Удължаване на срока за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: публични покани | Date: 2019-07-04

Категории
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [25]

Анкета
Помогна ли Ви придобитата в ПТГ специалност при намиране на работа?
Total of answers: 88

Посетете
 • РУО - Търговище
 • Министерство на образованието и науката
 • Резултати от матурите
 • Регистър на дипломите за средно образование
 • ------------------------------
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Български червен кръст

 • Статистика

  Статистика онлайн: 1
  Гости: 1
  Потребители: 0

  Real Time Web Analytics


  Copyright PTG_Tg © 2022 Free website builderuCoz