Четвъртък, 2021-12-02, 8:54 PM
Начало Профил на купувача Регистрация Вход Добре дошли Guest | RSS
Меню

Регистрация

ТърсенеНачало » Профил на купувача » ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Категории: 24
Покажи поканите: 1-20
Страници: 1 2 »

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2021/2022 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 08.07.2021г. 12:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Техническа спецификация

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата / Приложение №3 по чл.8 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. .№ 951/03.06.2021 г./

Проект на договор

Приложение 1 - Декларация за лично състояние и критерии за подбор pdfdocx /

Приложение 2 - Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя pdfdocx /

Приложение 3 - Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя pdfdocx /

Приложение 4 - Декларация за съгласие от субекта на даннитеpdfdocx /

Приложение 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо pdfdocx /

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Покана | Date: 2021-06-28

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява трети последователен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdfdocx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-06-25

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява втори последователен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdfdocx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-06-07

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

 1. Обявление
 2. Заповед обявление
 3. Списък с вещи – Приложение 1
 4. Заявление за участие – образец / pdf, docx /
 5. Декларация - лични данни  / pdf, docx /
 6. Проект на договор

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Обявление | Date: 2021-02-17

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2020/2021 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 10.07.2020г. 12:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане / pdf /

Техническа спецификация / pdf  /

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата /Приложение №3 по чл.9 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. № 836/14.05.2020 г./

Проект на договор / pdf /

Приложение 1 - Декларация за лично състояние и критерии за подбор  / pdf , docx /

Приложение 2 - Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя / pdf , docx /

Приложение 3 - Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя / pdf , docx /

Приложение 4 - Декларация за съгласие от субекта на данните / pdf , docx /

Приложение 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо / pdf , docx /

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: покана | Date: 2020-07-01

Протокол за проведен жребий за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Протокол | Date: 2019-07-11

Съобщение

за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за участие в процедура за възлагане в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово  и обратно

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.07.2019 г. от 10:00 ч. в актовата зала в сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище, комисията, назначена със Заповед № 381 от 9.07.2019 г. на Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” - Търговище за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на оферти, подадени за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово  и обратно, ще проведе на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД  и ЕТ „АГРИВ – СЕЗГИН БАСРИЕВ”.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ЖРЕБИЙ

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Съобщение | Date: 2019-07-10

Протокол на комисия за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Протокол | Date: 2019-07-10

Удължаване на срока за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: публични покани | Date: 2019-07-04

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

1. ОБЯВА

2. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА

3. Информация за публикувана обява

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: публични покани | Date: 2019-06-21

Протокол на комисия за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно разписание гр. Търговище - с. Подгорица - с. Дралфа - с. Кръшно - с. Маково - с. Миладиновци - гр. Търговище

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПРОТОКОЛ | Date: 2018-07-02

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно разписание гр. Търговище - с. Подгорица - с. Дралфа - с. Кръшно - с. Маково - с. Миладиновци - гр. Търговище

ДОКУМЕНТИ:

 1. ОБЯВА
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 3. ОБРАЗЦИ
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ОБЯВА | Date: 2018-06-12

О Б Я В А

Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" град Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване на обект "Павилион -Бюфет" под наем с предназначение - продажба на всички видове топли закуски, безалкохолни и топли напитки при спазване на условията на Наредба № 37/21.07.2009 г. на МЗ за здравословното хранене на учениците, наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (загл. доп. - дв, бр. 60 от 2012 г., изм. - дв, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) и други разрешени от закона изделия, като ученически пособия от първа необходимост, който ще се проведе на 13.11.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" гр. Търговище.

Площ на помещението – 62,01 кв. м.  Начална наемна цена - 200 лв. за месец .

Срок на наемното отношение - 5 години.

Цена на тръжната документация - 25 лв.  Депозит за участие - 60 лв.

Тръжната документация се закупува от касиера на Професионална техническа   гимназия "Цар Симеон Велики"  град Търговище,  ул."Александър Стамболийски" № 29.

Срок за приемане на оферти: до 16.00 часа на 10.11.2017 год.

  За справки: телефон 0601 / 6 49 44 - гл. счетоводител

Д О К У М Е Н Т И:

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

3. СКИЦА

4. ЗАЯВЛЕНИЕ

5. ЦЕНОВА ОФЕРТА

6. ДОГОВОР

ПУБЛИКАЦИИ НА ОБЯВАТА  - 24 ЧАСА, ДНЕС

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ОБЯВА | Date: 2017-10-09

ПОКАНА

обследване за енергийна ефективност

 1. Покана -  pdf
 2. Договор - pdf, docx
 3. Декларация - pdf, docx
 4. Приложение 1 - pdf, docx
 5. Приложение 2 - pdf, docx
 6. Приложение 4 - pdf, docx
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: pokani | Date: 2016-05-20

Във връзка с необходимостта от поддръжка на електрическата система и електрическите съоръжения в ПТГ „Цар Симеон Велики”- Търговище събираме оферти от външни фирми, които да извършват абонаментно тази дейност.

ПОКАНА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПОКАНА | Date: 2016-04-25

ПОКАНА

ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изтегли поканата от ТУК.

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Date: 2015-11-30

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА
 НА
ГЛАВА 8А ОТ ЗОП

 І. Предмет на поръчката:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І

 Дейност1-2 „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект

 

Училище

Сграда

Разгъната застроена площ /м2/

Категория на сградата

ПТГ- Търговище

Учебен корпус

3 870

трета

 ПТГ- Търговище

Производствен корпус

2 309

трета

ПТГ- Търговище

Физкултурен салон

417

трета

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ

Дейност 4 „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект

 

Училище

Сграда

Разгъната застроена площ /м2/

Категория на сградата

ПТГ- Търговище

Учебен корпус

3 870

трета

 ПТГ- Търговище

Производствен корпус

2 309

трета

ПТГ- Търговище

Физкултурен салон

417

трета

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: публични покани | Date: 2014-11-21

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА
 НА
ГЛАВА 8А ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:  Дейност 1 - Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинет за практическо обучение по мехатроника и работилница за практическо обучение по автотранспортна техника по проект по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище, модул "Подобряване на училищната среда" в Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики", град Търговище

 1. ЗАПОВЕД
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Публични покани | Date: 2014-10-28

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА
 НА
ГЛАВА 8А ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: "Провеждане на работно посещение" по проект BG051PO001-0034 „Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ”

 

 1. ЗАПОВЕД
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Date: 2014-01-17

1-20 21-24
Категории
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [24]

Анкета
Бихте ли препоръчали на Ваши близки обучение в ПТГ?
Total of answers: 144

Посетете
 • РУО - Търговище
 • Министерство на образованието и науката
 • Резултати от матурите
 • Регистър на дипломите за средно образование
 • ------------------------------
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Български червен кръст

 • Статистика

  Статистика онлайн: 1
  Гости: 1
  Потребители: 0

  Real Time Web Analytics


  Copyright PTG_Tg © 2021 Free website builderuCoz